หอคอย 4 แบบ

Online Ticket

หอคอย 4 แบบได้สร้างเมื้อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์จากศิลปะที่มีความสวยงามแบบตะวันตก จำลองจากประเทศลาว พม่า แบบล้านนา และแบบบาหลีของประเทศอินโดนีเซีย

Latest Beautiful Garden

Online Ticket