สวนพฤกษศาสตร์

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสถานที่สำหรับรวบรวมพันธุ์ไม้ในตระกูลต่าง ๆ ตามรูปแบบทางพฤกษศาสตร์

ล่าสุดสวนสวย