ห้องสัมมนา จามจุรี

ซื้อบัตรเข้าชม

รายละเอียดห้องประชุม

ตกแต่งห้องให้ดูมีสีสัน เรียบง่ายสวยงาม ประดับประดาด้วยโคมไฟสีสัน เพื่อให้มีชีวิตชีวาในการกระชุมสัมมนาของผู้ใช้บริการ

JAMJUREE ROOM DETAIL

Room Size:width 7 meters long 15.3 meters and height 3.5 meters

Seating Format People (persons)
THEATRE 80
CLASS ROOM 60
U-SHAPE 30