ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร และเลี้ยงบุปเฟต์ฃ้าง จำนวน 39 เชือก เนื่องใน “วันช้างไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มี.ค. 62

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 สวนนงนุชพัทยา ได้จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 2562  นำช้างจำนวน 39 เชือก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และเลี้ยงบุปเฟ่ต์ช้าง เพื่อเป็นกรอุทิศส่วนกุศล และแทนคุณช้าง จากนั้นพระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพตประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ช้าง และควาญช้าง รวมถึงผู้บริหาร พร้อมทั้งพนักงานของสวนนงนุชพัทยา

วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น

ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

ซื้อบัตรเข้าชม