คุณกัมพล ตันสัจจา ได้เข้ารับพระราทาน ปริญญาบัตร ด้านปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน เวลา 15 57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้ คุณกัมพล ตันสัจจา ได้เข้ารับพระราทาน ปริญญาบัตร ด้านปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ซื้อบัตรเข้าชม