คุณโต้ง เจ้าของสวนนงนุชพัทยา ตอบรับนโยบายเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยาครับ ได้จัดงานต้อนรับคณะผู้มาร่วมงาน ในการเปิดพิธี เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดย “คุณโต้ง” เจ้าของสวนนงนุชพัทยา ได้กล่าวตอบรับนโยบายการเปิดรับทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ล้อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในด้านต่างๆ โดยการสร้าง อารยสถาปัตย์ เพื่อรองรับคนทั้งมวล ที่เข้ามาที่สวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก จาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท่านนายกเมืองพัทยา และนายกฤษณะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพือ่คนทั้งมวลและเครือข่ายมนุษย์ล้อ และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและมาร่วมงานในครั้งนี้ ที่จะมาร่วมสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยเริ่มจาก สวนนงนุชพัทยา, เมืองพัทยา, จังหวัดชลบุรี