คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป สวนนงนุชพัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายในความร่วมมือในการพัฒาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว และการพัฒนากำลังคน

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายในความร่วมมือในการพัฒาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว และการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว เพื่อรองรับเศรษกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมี นาย พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นาง พันธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา นาง สุภาวดี ดวงศืริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล ดร.วัลยา ภูมิภักดีพรรณ นายกสมาคม นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี คุณสิริพร ศรวมศิริ ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และยังได้รับเกียรติ นาย เชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในลงนามเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้อีกด้วย

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำหนดให้พื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยวการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยระดับสากล มีศักยภาพในการบริหารจัดการแบบมีธรรมมาภิบาลมีคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกกิจอย่างเท่าเทียมกันด้วยนโยบายผู้บริหารต้องการส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ พัฒนากำลังคนแบบมีคุณภาพมาตรฐานนานาชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว เกษตร ศิลปและวัฒนธรรมไทย จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายในความร่วมมือในการพัฒาการศึกษา อาชีพ การท่องเที่ยว พัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก