วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปิดการฝึกร่วม “ยุทธเสนา 62” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ซื้อบัตรเข้าชม

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปิดการฝึกร่วม “ยุทธเสนา 62” แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) พลเรือโท ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้รหัสการฝึก “ยุทธเสนา 62” วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ณ นงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุช พัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีมอบโล่ที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการฝึก

โดยมี พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการฝึกร่วม นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และคณะนายทหารที่เข้าร่วมการฝึกจากในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีปิด

พลเรือโท วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า การฝึกร่วม ยุทธเสนา 62 ได้ดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2562 ณ พื้นที่การฝึก จังหวัดชลบุรี และระยอง ได้แก่ อาคารนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ สวนนงนุช อาคาร AB ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ อาคารฝึกร่วม (ม้าแดง) กองการบินทหารเรือ ได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย ผลการดำนินการฝึกทำให้ผู้เข้ารับการฝึกจากทุกสถาบันได้รับความรู้ประสบการณ์ สามารถทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการในการอำนวยการยุทธได้เป็นอย่างดี มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย

นอกจากนั้น การฝึกในครั้งนี้ได้มีการนำแผนที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับการฝึกโดยเฉพาะมาใช้ในการฝึก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึก ในการแก้ปัญหาแผนที่การฝึกที่ไม่คุ้นเคย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังนานาชาติในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันและได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพในอนาคต

การฝึกร่วมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ กองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) สวนนงนุช พัทยา สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที บ้านอำเภอ และศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พลเรือโท ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า การฝึกร่วมยุทธเสนา 62 ครั้งนี้เป็นกาพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกได้นำแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ หลักนิยมการปฏิบัติการร่วม และหลักนิยมการยุทธของแต่ละเหล่าทัพ ไปใช้ในการวางแผนการรบ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามยุทธศาสตร์การผนึกกำลังป้องกันประเทศ การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นผู้นำระดับสูงของชาติ ผู้บังคับบัญชาฝ่ายเสนาธิการร่วม และฝ่ายเสนาธิการเหล่าทัพ รวมทั้งฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันหลายองค์กร ให้สามารถทำการอำนวยการยุทธได้เป็นอย่างดี และเป็นหลักนิยมพื้นฐานที่สำคัญต่อการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย

  

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการปฏิบัติภารกิจทางทหารจะสำเร็จสมบูรณ์ลงได้ จะต้องอาศัยปัจจัยประกอบหลายประการ สิ่งสำคัญยิ่งคือ ความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝาย ที่สามารถกระทำได้เสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ผลสำเร็จที่จะได้รับ จะนำพาให้ประเทศไปสู่ความมั่นคงมีศักยภาพทางทหารในระดับนำของอาเซียน ขอให้ผู้รับการฝึกทุกท่าน พึงระลึกเสมอว่า ถึงแม้ท่านจะสำเร็จหรือผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มามากน้อยแค่ไหนก็ตาม การศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือ การยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมถึงการร่วมมือร่วมใจ ประสานกันในการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

ซื้อบัตรเข้าชม