“โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”

ซื้อบัตรเข้าชม

“โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.
ร่วมกับ “มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” จัดงานเปิด “โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง”

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)
มี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วม เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานมีการเสวนา FD TALK จากนั้นได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 18 องค์กร ให้มีการออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย ปิดท้าย ด้วยการ โบกธง Tourism for All เพื่อเป็นการประกาศความพร้อมของเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงในการเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

“โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล”
เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ให้ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น เมื่อทุกแหล่งท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึก สะดวก ปลอดภัย สะอาด และสวยงาม จะเป็นแรงจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากยิ่งขึ้น

ซื้อบัตรเข้าชม