นโยบาย และแผนงานของบริษัท

ซื้อบัตรเข้าชม

นโยบาย และแผนงานของบริษัท

บริษัท นงนุชพัทยาการ์เด้น ดีไซน์ จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสังคมและความปลอดภัยอาชีวอนามัย มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR ) นั้น บริษัทฯ มีความเชื่อว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีความสำคัญยิ่งในฐานะเป็นปัจจัยเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบาย CSR ดังนี้

1.นโยบายด้านชุมชนและสังคม

1.1 บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

1.2 บริษัทฯจะร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่

1.3 บริษัทฯจะสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆอย่างพอเพียง

1.4 บริษัทฯ จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

2.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

2.1 บริษัทฯจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

2.2 บริษัทฯจะสนับสนุนการคัดแยกขยะตามประเภท

2.3 บริษัทฯจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ เป็นต้น เพื่อช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงาน รวมถึงการอนุรักษ์ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.4 บริษัทฯเปิดเผยนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสื่อสารและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการควบคุม ปกป้อง พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน

2.5 บริษัทฯสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนในท้องถิ่น โดยร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ

3.นโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

3.1 บริษัทฯจะดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทฯได้ทำข้อตกลงไว้

3.2 บริษัทฯจะควบคุมและป้องกันอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพ อันตรายจากอัคคีภัย สารเคมี ไฟฟ้า เครื่องจักร เหตุฉุกเฉิน โรคจากการทำงาน และอันตรายอื่นๆจะเกิดกับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3.3 บริษัทฯจะกำหนดให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีอำนาจในการตัดสินขาด จัดซื้อ จัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่นอกเหนือจากการจัดซื้อปกติ

3.4 บริษัทฯจะสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3.5 บริษัทฯจะจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1.นโยบายด้านชุมชนและสังคม

ผลงานกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์นี้จัดขึ้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยทางพนักงานของสวนนงนุชได้ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน หมู่ 3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี ซึ่งมีพื้นที่ติดกับสวนนงนุช ได้ร่วมแรงร่วมใจเก็บกวาดขยะ ตัดต้นไม้ที่รกร้าง และลอกคลองระบายน้ำ โดยนัดรวมพลกันที่เซเว่นไร่ล่าง ( นงนุช 2 ) ไปตามเส้นถนนหน้าสวน ข้ามรางรถไฟ ไปสิ้นสุดบริเวณซอยรีสอร์ทน้ำเหนือเป็นอันสิ้นสุดเขตพื้นที่ของ หมู่ 3

 

 

2.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ผลงานโครงการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน สถานที่ : สาธารณะประโยชน์ 27 ไร่ ( สำนักงานเทศบาล  เขาชีจรรย์ ) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยความร่วมมือร่วมใจจากเทศบาลเขาชีจรรย์ และพนักงานของสวนนงนุชพัทยา

 

3.นโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

การปฏิบัติงานของพนักงาน แผนกงานโครงการ (ช่างเชื่อม และช่างสี)

ซื้อบัตรเข้าชม