ฐานกิจกรรม

ซื้อบัตรเข้าชม

สถานที่ประกอบกิจกรรม ประกอบด้วย

– ลานกิจกรรมกลางแจ้ง (ความจุ 1,000 คน)

– หอประชุมในร่ม (ความจุ 800 คน)

– ลานประกอบกิจกรรมทำอาหาร

– ฐานกิจกรรมผจญภัย มากกว่า 20 ฐาน

– เส้นทางสำรวจธรรมชาติและกิจกรรมเดินทางไกล

บริการทีมงานวิทยากรและกิจกรรม

เป็นทีมงานมืออาชีพซึ่งให้การฝึกอบรมองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงกลุ่มเยาวชน ในโครงการฝึกอบรมต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร อาทิเช่น  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือระดับต่างๆ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภายในองค์กร กิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร กิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการให้บริการ  กิจกรรมปรับความคิดและทัศนคติเชิงบวก  ฯลฯ

โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อดำเนินการสร้างหลักสูตรและจัดฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก่ผู้รับบริการ

  • ทีมงานวิทยากร มืออาชีพ
  • กิจกรรม เป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นพัฒนามาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึกอบรมและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้รับบริการที่มีทั้งความสุขสนุกสนานผสานสาระในทุกๆกิจกรรม

1.กิจกรรมสำหรับเยาวชน

– กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ทุกระดับตามหลักสูตรบังคับ

– กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ สำหรับเยาวชน

– กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ตามความต้องการของลูกค้า

2.องค์กรภาครัฐและเอกชน

– กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ตามความต้องการของลูกค้า

บริการอาหาร

  • Buffet
  • SETลงโต๊ะ
  • อาหารว่าง

โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ 15 ฐาน

1.กำแพงเชือก

2.ทาร์ซาน

3.ลอดอุโมงค์

4.สะพานเชือก 3เส้น

5.สะพานเชือก 2เส้น

6.ลอดต่ำ

7.แอเรี่ยนรันเวย์

8.สิงทะเลทราย

9.ชะนีไต่ราว1

10.ส่งสัญญาณ

11.บันไดสวรรรค์

12.สไปเดอร์แมน

13.ชะนีไต่ราว2

14.หงอคง

15. ไต่ผา

ล่าสุดค่ายนงนุช

ซื้อบัตรเข้าชม