ค่ายนงนุช

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นค่ายอเนกประสงค์สำหรับพัฒนา ฝึกอบรมเยาวชนและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ศึกษาหาความรู้ด้านธรรมชาติศึกษา สวนป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่

1. ฐานกิจกรรมกลางแจ้ง ลูกเสื้อ เนตรนารี
2.ค่ายพักแรม แบบเต็นท์นอนและห้องพักรองรับได้มากกว่า 1000 คน
3.กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส่งเสริมความเข้าใจในธรรมชาติ
4.เรียนรู้เรื่องราวของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน และพันธ์ไม้นานาชนิด
5.กิจกรรมรอบกองไฟในธรรมชาติล้อมรอบด้วยบรรยากาศขุนเขาและต้นไม้
6.เหมาะสำหรับการใช้ฝึกอบรมทุกระดับตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงไว้ทำงาน
7.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พยาบาลและรักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
8.บริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน

ซื้อบัตรเข้าชม