โครงการรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน

ซื้อบัตรเข้าชม

โครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดโลกร้อน โดยให้รู้ว่าโลกร้อนคืออะไร ผลเสียที่เกิดจากโลกร้อน วิธีการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโลกร้อน โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน ให้เยี่ยมชม พร้อมทั้งมีวิทยากรคอยให้ความรู้และตอบข้อซักถาม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ทำให้มีความรู้เกี่ยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

 

ล่าสุดกิจกรรม